Prosjektering

Beskrivelse

Norsk Miljøservice AS tilbyr prosjektering av avløpsløsninger.

Vi utfører:

  • Befaringer og veiledning ute hos kunder
  • Prosjektering og fagrapporter m/infiltrasjonstest og jordprøver
  • Infiltrasjon/Hydrauliske tester og jordprøveanalyser
  • Søknad utslippstillatelse
  • Søknad byggetillatelse

Teknisk informasjon

Norsk Miljøservice gjennomfører befaring i området og vurderer økologisk og kjemisk tilstand i lokale resipienter, identifiserer lokale grunnvannsforhold og vurderer mulig påvirkning av drikkevannsbrønner. Det tas jordprøver og sender inn til uavhengig laboratorium for etablering av jordfordelingskurver og beregner jordmassenes hydrauliske kapasitet. Samt at det gjennomføres infiltrasjonstester og vurdering av tiltak for mulig innvirkning på kulturminner og naturmangfold. Resultatene sammenfattes i en rapport og sendes tiltakshaver og kommunen sammen med utslippssøknaden.

Norsk Miljøservice AS tar ansvaret for riktig dimensjonering av avløpsanlegget samt utredning av dokumentasjonsgrunnlaget for ansvarlig utførende (UTF). Type renseanlegg, utforming og plassering av anlegget på tomten beskrives basert på resultatene i fagkyndig rapport. Basert på størrelsen på boligen/hytta, evt. fremtidige utvidelsesplaner og jordmassenes hydrauliske kapasitet beregnes nødvendig størrelse på slamutskiller/minirenseanlegg og infiltrasjonsgrøft samt evt. biologisk filter eller etterpoleringsanlegg. Nødvendige dimensjoner på pumpe og pumpekum beregnes. Oppbygging, installasjon og plassering av tanker, rør, grøfter, infiltrasjonsflater, biologiske filtre, pumpekummer etc. beskrives i detalj som underlag for ansvarlig utførende og for å sikre at rensesystemet vil oppnå beregnet rensegrad. Dimensjonsberegningene og beskrivelsene av utførelsen sammenfattes i en rapport og sendes til tiltakshaver, kommunen og utførende entreprenør/rørlegger.